Terminy związane z ocenianiem i klasyfikacją

Rok szkolny 2020/2021

I półrocze

Do 22 grudnia 2020r.

Informacje o zagrożeniach

Do 28 stycznia 2021r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 2 lutego 2021r.  Zebranie RP- przyjęcie klasyfikacji śródrocznej.

II półrocze

Do 20 maja 2021r.

Informacje o zagrożeniach.

Do 9 czerwca 2021r.

Informacja o ocenach przewidywanych.

Do 16 czerwca 2021r.

Wystawienie ocen rocznych.