Terminy związane z ocenianiem i klasyfikacją

Rok szkolny 2019/2020

I półrocze

Do 17 grudnia 2019r.

Informacje o zagrożeniach

Do 17 stycznia 2020r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 23 stycznia 2020r.  Zebranie RP- przyjęcie klasyfikacji śródrocznej.

II półrocze

Do 21 maja 2020r.

Informacje o zagrożeniach.

Do 10 czerwca 2020r.

Informacja o ocenach przewidywanych.

Do 17 czerwca 2020r.

Wystawienie ocen rocznych.