• Brak komentarzy do wyświetlenia.

Zajęcia rewalidacyjne

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE są odrębnymi zajęciami organizowanymi dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność.

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym ucznia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny potrzeb funkcjonowania ucznia.  Z założenia mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. W ramach zajęć rewalidacyjnych

uczniowie ze względu na niepełnosprawności: słabosłyszenie, słabowidzenie, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, autyzm, w tym zespół Aspergera usprawniają swoje mocne strony ze specjalistami.

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający, doskonalący, korygujący, korekcyjny oraz stymulujący. Prowadzone zajęcia dostosowane są do możliwości psychofizycznych ucznia.

Zajęcia z tyflopedagogiem mają na celu maksymalnie usprawniać funkcje innych zmysłów, kształcić funkcje wzrokowe mające na celu podwyższenie poziomu funkcjonowania wzroku na lekcjach, wytworzyć maksymalną sprawność w skupieniu uwagi na przekazywaniu interpretacji spostrzeżeń wzrokowych; stosowanie takich metod pracy dydaktyczno- wychowawczej, które uwzględniają indywidualną pracę z uczniem, ze względu na zróżnicowane możliwości wzrokowe, różny stopień ich zdolności intelektualnych, stan zdrowia i sprawności ogólnej.

Zajęcia z surdopedagogiem polegają na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;  rozwijanie percepcji słuchowej ze szczególnym uwzględnieniem słuchu fonemowego i percepcji dźwięków mowy.

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne prowadzone są z uczniem
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Mają na celu wspomagać samodzielność osobistą
i społeczną, przygotowywać do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, radzić sobie
z porażką, kształtować umiejętności bycia asertywnym.

Zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób dla każdego ucznia z uwzględnieniem bogatej bazy pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.

Opracowanie: Magdalena Grzywacz

Komentowanie jest wyłączone.