• Brak komentarzy do wyświetlenia.

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyzwolenia 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie tyczące się dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły dostępnej pod adresem sp7oswiecim.edu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

W Szkole Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyzwolenia 3  dla strony sp7oswiecim.edu.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (dostępne pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/). Z samooceny tej wynika, że strona internetowa sp7oswiecim.edu.pl spełnia wymagania w 97.32 %.

W nawiązaniu do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych informujemy, że, w związku z powyższą samooceną, strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą, co wynika z niezgodności lub wyłączeń przedstawionych poniżej:

  • Brak atrybutów ALT dla czterech elementów graficznych.
  • Brak treści w dwóch nagłówkach H2.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 30 lutego 2022 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie i zmniejszanie tekstu
– ustawienie wysokiego kontrastu
– ustawienie wyświetlania strony w formie negatywu
– ustawienie wysokiego kontrastu
– podświetlane i podkreślone linki
– wyraźna czcionka
– w skali szarości

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową: Iwona Kolasa, adres e-mail: sp7dyrektor@eduoswiecim.pl, tel. 33 843 25 63.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego innego ich elementu. Żądanie może również dotyczyć udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Powinno ono zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie wraz ze wskazaniem, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej ono dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W sytuacji, gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie. W informacji tej podany zostanie możliwy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury może zostać złożony wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do strony Rzecznika Praw Obywatelskich możesz przejść klikając w ten link.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu swoją siedzibę ma przy ul. Wyzwolenia 3,
32-600 Oświęcim, w skład której wchodzą trzy kondygnacje nadziemne w tym parter, I, II piętro oraz jedna kondygnacja podziemna, w której mieszczą się szatnie dla uczniów.

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej zapewniamy:

  1. Wejścia do szkoły wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
  2. Jedną łazienkę z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
  3. Możliwość obsługi osób na wózku inwalidzkim w sekretariacie szkoły.

Opis dostępności wejścia do budynku

Szkoła posiada jedno główne wejście od ul. Wyzwolenia oraz jedno tylne wejście od strony boiska szkolnego. Wszystkie wejścia do budynków posiadają schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 7  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika obsługi. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi.

Komentowanie jest wyłączone.