• Brak komentarzy do wyświetlenia.

ZADANIA PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Zgodnie z paragrafem 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z w/w zapisem w ramach wykonywania swoich obowiązków nauczyciel– pedagog/ psycholog szkolny może rozmawiać z uczniem, a rodzic nie musi wyrażać dodatkowej zgody.

Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, wspierania ich rozwoju oraz reagowania w sytuacjach problemowych.
Dopiero w sytuacji, gdy pedagog/ psycholog uzna, że potrzebna jest kompleksowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna, np. w postaci cyklicznych zajęć z uczniem, to będzie potrzebował zgody rodziców na objęcie ucznia opieką. Pedagog/ psycholog nie ma jednak obowiązku informowania ich o działaniach diagnostycznych, w tym o rozmowie z uczniem.
Pod tym względem pedagog/ psycholog szkolny nie jest inaczej traktowany niż pozostali nauczyciele, w tym wychowawca. Jednym z zadań pedagoga/ psychologa jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Rozmowa pedagoga/psychologa z uczniem może służyć realizacji tego zadania.

Komentowanie jest wyłączone.