Jesteśmy w programie „Golden Five”

Golden Five” jest efektem 3-letniego międzynarodowego projektu Socrates/Comenius 2.1 zrealizowanego i sfinansowanego w ramach Europejskiej Strategii na rzecz Integracji Społecznej. Program ten realizowany jest nie tylko w Polsce, ale również znany jest wśród społeczności szkolnych innych państw, m.in. Włoch, Norwegii, Belgii i Hiszpanii.

Szkoły II stopnia we wszystkich krajach uznawane są za najtrudniejsze – i dla uczniów i dla nauczycieli. Dlaczego?

 • Na tym etapie najczęściej dochodzi do załamania kariery szkolnej;
 • Wzrasta liczba uczniów podejmujących zachowania ryzykowne (okres inicjacji);
 • Nauczyciele tych szkół wyrażają przekonanie, iż ich wpływ na nastolatków jest bardzo niewielki lub żaden;
 • W pierwszej klasie w szkołach II stopnia trudności adaptacyjne ujawnia 20 – 25% uczniów.

Ponadto obserwuje się u uczniów pod koniec I klasy gimnazjum pewne problemy:

(poziom zewnętrzny/zachowania):

 • Spadek aktywności i motywacji do nauki;
 • Spadek zainteresowań;
 • Zachowania agresywne;
 • Sięganie po substancje psychoaktywne;
 • Izolowanie się od rówieśników;
 • Wagary, porzucenie szkoły;
 • Inne zachowania dysfunkcyjne (ryzykowne).

Problemy przeżywane przez uczniów (poziom wewnętrzny):

 • Obniżenie poczucia własnej kompetencji/samooceny (czują się głupsi i gorsi od rówieśników);
 • Spadek koncentracji uwagi;
 • Obniżenie nastroju, uczucie pustki i nudy;
 • Poczucie bezradności i osamotnienia;
 • Lęk i niepokój, obawa przed ośmieszeniem się;
 • Złość, żal;
 • Dolegliwości somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha.

Autorami Projektu i Programu są m.in.: Maria Jose’ Lera – Wydział Psychologii Rozwojowej i Edukacyjnej Uniwersytetu w Sewilli, Hiszpania (europejski koordynator);

Joanna Szymańska – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, obecnie

ORE, Warszawa, Polska (krajowy koordynator);

Program skierowany jest do nauczycieli uczący w gimnazjach, zwłaszcza wychowawców; a docelowo do uczniów tych szkół, szczególnie z klas pierwszych.

Cel ogólny:

 • Wspieranie procesu adaptacji uczniów w gimnazjum:

Stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:

 •  Wzmocnienie integracji klasy;
 • Dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
 • Poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

Obszary Programu Golden 5:

 • Relacje nauczyciela z uczniami.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Zarządzanie klasą.
 • Nauczanie zindywidualizowane.
 • Klimat klasy.

Wyniki ewaluacji pilotażowej realizacji programu w 5 krajach ukazały statystycznie istotne pozytywne zmiany ilościowe zaobserwowano w zakresie:

 • Samooceny uczniów,
 • Postaw wobec szkoły i nauki,
 • Ocen z przedmiotów nauczania.

Liczymy, że i w naszym gimnazjum realizacja programu przyniesie zamierzone skutki. Nauczyciele i wychowawcy są już po wstępnych szkoleniach, które przeprowadziła pani dr I. Dudzik-Garstka z MCDN. Rozpoczęliśmy wdrażanie programu, z naciskiem na klasy pierwsze.

Przygotowała: mgr Monika Rabe

Comments are closed.