Egzamin gimnazjalny- informacja dla ucznia i rodzica

Przypominamy, że w dniach: 10- 12.04.2019r. odbywa się egzamin gimnazjalny.

 1. 10 kwietnia 2019 r. (środa)część humanistyczna■ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00
  ■ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 1. 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)część matematyczno – przyrodnicza■ z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) – godz. 9:00
  ■ z zakresu matematyki – godz. 11:00
 1. 12 kwietnia 2019 r. (piątek) część językowa■ język na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  ■ język na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

PROCEDURY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- najważniejsze informacje

Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu o godz. 8.30.

Na egzamin nie można się spóźnić.

0 godz. 8.30 zdający według kolejności na liście odbierają kody kreskowe do naklejenia na arkuszu, losują miejsca i wchodzą do sali pojedynczo zajmując wylosowane miejsca.

Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

O godz. 9:00 rozpoczynają się czynności organizacyjne- rozdanie arkuszy, czytanie instrukcji, sprawdzenie arkuszy, kodowanie. Po zakończeniu czynności organizacyjnych zapisywana jest godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem i uczeń, który się spóźni nie może już zostać wpuszczony do sali egzaminacyjnej.

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na salę egzaminacyjna nie wolno wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnychtelefonów, tabletów, odtwarzaczy mp3 itp. W sytuacji ujawnienia takiego urządzenia EGZAMIN UCZNIA ZOSTAJE PRZERWANY.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać
z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

 • zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;
 • sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu
 • zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi (w przypadku uczniów korzystających z zestawów dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G… -…6, G…-…7, G…-…8 oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi- nie dotyczy to uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z autyzmem, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.

W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

 • nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)
 • nie opuszcza zajętego w sali miejsca
 • w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
 • nie wypowiada uwag i komentarzy
 • nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

W przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia
 • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

Unieważnienie danego zakresu egzaminu może również nastąpić na etapie oceniania arkusza egzaminacyjnego przez egzaminatora, gdy stwierdzi on niesamodzielność pracy zdającego (np. takie same fragmenty tekstu, zapisu rozwiązania zadań u wielu uczniów). Decyzję o unieważnieniu podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uczeń, któremu przerwano lub unieważniono egzamin przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Podczas egzaminu gimnazjalnego nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Uczeń może wnieść na salę egzaminacyjna mała butelkę wody mineralnej.

Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony